۱۳۸۶ آذر ۲۴, شنبه

شرح حال

من آن رندم که عصيان پيشه ديرُم
به دستی جام و دستی شيشه ديرُم
اگر تو بی گناهی، رو ملک شو
من از حوا و آدم ريشه ديرُم

باباطاهر

تو يکی از مقالاتِ فردايی ديگرِ آوينی ديدمش.