۱۳۸۸ تیر ۲۹, دوشنبه

مستان سلامت می‌کنند…

عليک السلام آن باشد که بيايی

نه آن‌که از دور بگويی و بنويسی.

 

بدان وصال که در يک خانه ايم

قانع نبايد بودن،

بل‌که

بدان که در يک پيراهن جمع باشيم

قانع نبايد بودن،

پشيمانی آرد.

  

    

 آقای جلال‌الدين محمد بلخی

از زبانِ مايی که ام‌روزِ ۲۷ رجب‌مان هم آنی که بايد، نبود.