۱۳۸۷ آبان ۲۲, چهارشنبه

طرح تحول مهرورزی

يک بوسه بده به وام و صد بازستان.