۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۱, جمعه

و خلقی در غم رویت گرفتاران

واکحُل ناظری

                 به نظرةٍ منّی اليه.