۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه

خر، ما

خرما نتوان خوردن از اين خار که کشتيم