۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه

27

دوچرخه را

در حياط خاک کن

گفت

تا عصر

ويل‌چرم می‌رسد.