۱۳۸۸ مهر ۵, یکشنبه

28

همه‌ی جانش را جمع می‌کند

تا گوشی را

بچسباند به صورت‌اش،

بوق آزاد بشنود،

و باز بپرسد

«سالمه، نه؟»

و صبر کند.

 

صبر؟

مگر او

رحم کند.