۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

جمعة

عمرِ جمعه

به آدم می‌رسه.