۱۳۸۷ تیر ۳, دوشنبه

هوده و بی‌هوده

برای آن‌که پل کوچول پديد آيد، برای آن‌که به خوبی پديد آيد، دو زن لازم است، دست‌کم دو زن. زن اول مادر اوست و زن دوم د‌ل‌دار او. مادرْ شما را در کانون جهان قرار می‌دهد. دل‌دار شما را به دورترين فاصله از اين کانون تبعيد می‌کند. کاری که زنی می‌کند، تنها زنی ديگر می‌تواند نقض کند. از مادر پندارِ قدرتِ خويش را می‌گيريد، که ضرورت باليدن است. از دل‌دار حقيقتِ بی‌نوايی خويش را در می‌يابيد، که ضرورت نوشتن است. از يکی قرار می‌يابيد، از يکی بی‌قراری.

کتاب بيهوده، کريستين بوبن، پيروز سيار، نشر آگه.