۱۳۸۷ اسفند ۲۳, جمعه

گاری، رومن

… چه دسته‌ گل‌هايی که هم‌دلی می‌جويند و تنها گل‌دان نصيبشان می‌شود.