۱۳۸۸ فروردین ۸, شنبه

باران

گفت تو دن‌بال من ای يا من دن‌بال تو ام؟

گفت چه فرقی می‌کند؟ فعلاً بدو.

 

باران خلاف نيست، کورش عليانی، نشر مستند.