۱۳۸۸ فروردین ۱۵, شنبه

که همه خلق برآن اند

کس نيست که پنهان نظری با تو ندارد

من نيز چنان ام

 

 

من، حافظ.