۱۳۸۸ فروردین ۳۱, دوشنبه

آهوبچه

«قصه‌ی محبوس شدن آن آهوبچه در آخُرِ خَران و طعنه‌ی آن خران به‌بَرِ آن غريب گاه به جنگ و گاه به تسخر و مبتلا گشتن او به کاه خشک که غذای او نيست و …»

دفتر پنجم مثنوی.

 

و بر خواننده‌ی زيرک و دل‌آگاه ما پوشيده نيست که هر خری آهويی بوده‌ست.