۱۳۸۷ فروردین ۱۸, یکشنبه

نوروزنامه

  • التوحيد اسقاط الضافات
  • خراباتی خراب اندر خراب است
  • چو مستم کرده‌ای مستور منشين / چو نوشم داده‌ای زهرم منوشان
  • فراق و وصال چه باشد رضای دوست طلب / حيف باشد از او غير او تمنايی
  • دُرجِ محبت بر مُهر خود نيست / يا رب مبادا کام رقيبان