۱۳۸۷ فروردین ۱۸, یکشنبه

شنبه، 17 فروردین 87

  • گم‌گشته‌ی ديار محبت كجا رود؟
  • نام حبيب هست و نشان حبيب نيست
  • عاشق من ام كه يار به حالم نظر نكرد
  • ای خواجه درد هست، وليكن طبيب نيست

ببينيد: http://aramaram.persianblog.ir

  • يکی از عقل می‌لافد يکی طامات می‌بافد / بيا کين داوری‌ها را به پيش داور اندازيم
  • بهشت عَدن اگر خواهی بيا با ما به ميخانه / که از پای خُمَت روزی به حوض کوثر اندازيم

بشنويد : http://daanial.com/music/SecretGarden32.mp3