۱۳۸۷ اردیبهشت ۱, یکشنبه

بنده‌پروری

تو بندگی چو گدايان به شرط مزد مکن

که دوست خود روش بنده‌پروری داند