۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

آمیختن با آدمیان

دوستِ تازه چون شراب تازه است

بگذار کهنه شود تا به لذت آن را بنوشی.

حکمت بن‌سيرا، کتاب‌هايی از عهد عتيق: کتاب‌های قانون ثانی، 9/10.