۱۳۸۷ آبان ۹, پنجشنبه

به لطف روی شما

جان پاره نخواهد شد، آواره‌ی عشق ما آواره نخواهد شد، وان را که منم چاره بی‌چاره نخواهد شد، بيمار شود عاشق اما بنمی‌ميرد …

از اشک شود ساقی اين ديده‌ی من ليکن.