۱۳۸۷ شهریور ۲۴, یکشنبه

زبان ِ او

حال‌ات را گرفتم، آينده‌‌ات می‌دهم.